• Προκηρύσσεται μία θέση  εργασίας πλήρους απασχόλησης  ορισμένου χρόνου για την ειδικότητα του διευθυντή στη ΣΥΔ

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΔ