Κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 8.000.000,00€, ως τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: 512.000,00

Κεντρικής Μακεδονίας: 1.120.000,00

Δυτικής Μακεδονίας: 448.000,00

Ηπείρου: 456.000,00

Θεσσαλίας: 552.000,00

Ιονίων Νήσων: 296.000,00

Δυτικής Ελλάδας: 480.000,00

Στερεάς Ελλάδας: 616.000,00

Πελοποννήσου: 624.000,00

Αττικής: 1.680.000,00

Βορείου Αιγαίου: 280.000,00

Νοτίου Αιγαίου: 424.000,00

Κρήτης: 512.000,00

Περιφέρειες ΚΑΠ