• Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση”.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού ΄΄Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη ΄΄(μελ. 41/2022) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:196178).

2.Αποδοχή ή μη δωρεάς από το ΄΄Βαρδινογιάννειο ΄Ιδρυμα΄΄ προς τον Δήμο μας, ποσού 50.000,00€ για κοινωφελείς δράσεις .

3.Αποδοχή ή μη της με αριθμό πρωτ. 4592/16-03-2023 γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, περί συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για τη νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου (σχετ. 53/2023 ΑΟΕ).

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης, περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων (σχετ. η υπ΄αρίθ. 4289/13-3-2023 αίτηση) .

5.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προς κάλυψη των δαπανών εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2023.

6.Αποδοχή ποσού 400,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας .

7.Διόρθωση της υπ΄ αρίθ. 443/2021 Α.Ο.Ε., περί απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής έτους 2021 και απαλλαγής υπολόγων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.