• Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 5043/13-04- 2023 (ΦΕΚ 91 τ. Α ́), την 02α Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας για ένταξη στην πράξή ́Δημιουργία μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ́ ́ στο Πρόγραμμα ́ ́Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας ́ ́ του Υ.Π.ΕΝ. , χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας . Ορισμός Υπευθύνου Πράξης.

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ́ ́Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ́ ́ (Μελ. 28/2022). Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ́ ́ (Μελ. 75/2020). Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού.

4.Παραλαβή παραδοτέων της πράξης: ́ ́Κοινωνικές – Πολιτιστικές – Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και Οργάνωσης Σχετικών Εκδηλώσεων ́ ́ στα πλαίσια υλοποίησης της υπ ́αρίθ. 21787/2022 σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. ́ ́.

5.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 1/2023 ).

6.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/2016) για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης .

7.Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού ́ ́Ναυαγοσωστική κάλυψη δημοτικού Κολυμβητηρίου ́ ́ (μελ. 4/2023).

8.Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού ́ ́Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων ́ ́ (μελ. 6/2023).

9.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αιτήσεως αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου μας .

11.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του Δήμου , λόγω κατεπείγοντος .

12.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων στο Baden Bei Wien της Αυστρίας για την συμμετοχή τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (ΕΗΤΤΑ) για το χρονικό διάστημα 9- 11/05/2023.