• Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 16η Μαΐου 2023 Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου74του Ν. 4555/2018,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 • Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023για εγγραφή ποσών (έσοδο-έξοδο ) που αφορούν α) δικαιώματα υπέρ του ΤΠ&Δ και β) ενδιάμεσους τόκους (Σχετικά με δανειακές συμβάσεις μεταξύ Δήμου Νεμέας και Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση πράξεων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 • Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023για την επιστροφή ποσού 20.654,31€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2022 κλπ ).
 • Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 • Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023
  Καθορισμός του κωδικού 20-6411.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 με περιγραφή Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορ/ρα του Δήμου).ως δεκτικού έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και του Δήμου Νεμέας με αντικείμενο την έγκριση μελετών και την υλοποίηση του έργου « Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεμέας»
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νεμέας με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση κέντρου Νεμέας».
 • Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «Τριών μηνών» ( Εργατών Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας).
 • Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας».
  Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για εξωδικαστικές ενέργειες επί της Α19/56/10-02-2023 κλίσης του κ. Πταισματοδίκη Νεμέας.
 • Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής απόδοσης μίσθιου και καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων για δημοτικό αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Αρχαίας Νεμέας του Δήμου Νεμέας.
 • Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για ορισμό δικηγόρου για υπεράσπιση αντιδημάρχου σε εκτέλεση της ΑΒΜ Ε18/445 κλήσης.
 • Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την έκδοση γνωμοδότησης για την Απόφαση με αριθμό 88/2023 του Μονομελές Πρωτοδικείου Κορίνθου.
 • Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 15-10-2018 έφεσης του Κ.Κ. κατά του Δήμου Νεμέας κ.λ.π. (Ν.3869/2010 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά).
 • Έγκριση εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου επί αιτήσεων κ. Σοφού Γεώργιου.