• Ο υγρότοπος Κοκκωσίου αποτελεί ένα φυσικό υδάτινο σώμα σπάνιας ομορφιάς, αλλά και ξεχωριστής σημασίας για το οικοσύστημα της περιοχής, καθώς είναι ο μοναδικός πλέον υγρότοπος της Ανατολικής Κορινθίας.

Για τα είδη χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν στο Κοκκώσι δεν έχουμε δει κανέναν να έχει βγάλει έστω μια ανακοίνωση, αλλά μόνο γήπεδα και αγροτικούς δρόμους.

Για τον δήμο Κορινθίων είναι ένα στολίδι….

Στη μεταβατική του ζώνη διαβιούν σπάνια είδη υδρόβιας πανίδας, ορνιθοπανίδας και χλωρίδας που τελούν υπό προστασία. Σημαντική μοναδικότητα αποτελεί το σπάνιο ενδημικό είδος ψαριού Aphanius almiriensis ή Ζαχαρίας Αλμυρής, το οποίο έχει πάρει το όνομά του από την εν λόγω περιοχή και συναντάται παγκοσμίως μόνο στο Κοκκώσι Αλμυρής και στον Μουστό Αρκαδίας.

Σημαντική είναι επίσης και η παρουσία του προστατευόμενου Ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla στις μικρές του λίμνες.

Κατατάσσεται στους υγροτόπους με επιφάνεια έως ογδόντα (80) στρέμματα και προστατεύεται από τον νόμο Ν.3937/2011. Ο υδροβιότοπος είχε μια αρχική έκταση 40 στρεμμάτων, που όμως σήμερα περιορίζεται στα 8 στρέμματα.

Η σπουδαιότητα των μικρών υγροτόπων είναι μεγάλη τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι υγρότοποι είναι από τους πιο πολύτιμους πόρους του πλανήτη μας αποτελώντας ασπίδα προστασίας στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή.

Επίσης αποτελούν χώρους διατροφής, φωλιάσματος και αναπαραγωγής για πολλά είδη ζώων και προάγουν τη συνεκτικότητα του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, αποτελούν συνδετικά στοιχεία για την ενίσχυση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000.

Η ΟΖΟΝ σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Υδροβιότοπος Κοκκώσι» εργάζεται πλέον συστηματικά για την τεκμηρίωση της οικολογικής σημασίας και την προστασία του εύθραυστου αυτού οικοσυστήματος.

Καίριες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες:

  • Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δημόσιων φορέων και της τοπικής κοινωνίας
  • Οριοθέτηση του υγρότοπου με ειδική σήμανση όπου θα επισημαίνει ότι τελεί υπό προστασία
  • Εθελοντικές δράσεις για τον καθαρισμό και τη φύλαξη του προστατευόμενου χώρου
  • Αποτροπή ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία του οικοσυστήματος
  • Ανάδειξή του στην επιστημονική κοινότητα με μελέτες, καταγραφή και τεκμηρίωση των σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας που διαβιούν ή απαντώνται σε αυτόν