• Με απόφαση του ΥΠΕΣ, κατανέμονται στους Δήμους της Κορινθίας από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 1.660,921€, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Λουτρακίου  θα λάβει   231.522.95