• Με το ποσό των 2.000 ευρώ θα ενισχυθούν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, σύμφωνα με τροποποιητική υπουργική απόφαση, η οποία πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποιητική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εντάσσονται και οι πληγείσες από την κακοκαιρία Daniel αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην πρώτη αρωγή. Το ύψος της ενίσχυσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση.

Να σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας ή αγροτική εκμετάλλευση (μοναδικό ΑΦΜ) μπορεί να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ποσών ενίσχυσης.

Οι πληγείσες από την κακοκαιρία Daniel αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην πρώτη αρωγή

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, ενώ για την καταβολή της ενίσχυσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και τις λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» δύναται να διασταυρώνονται με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό.

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, καθώς και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια σωρευτικά:

α) λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ,

ε) έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφέρεια ή στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής,

στ) έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή εφόσον έχουν εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα τότε έχουν εισόδημα που προέρχεται από Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3 ή της ομάδας 01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και παράλληλα από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ή από αναλυτική κατάσταση του ΕΛΓΑ προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Ειδικά επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που δεν ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», ούτε 02 «Δασοκομία και υλοτομία» ούτε στην κατηγορία 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3, καθώς και εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» εφόσον από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ή από αναλυτική κατάσταση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.

ζ) έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα. Ειδικά εφόσον έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023 έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», 02 «Δασοκομία και υλοτομία» ή 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

 

 

in.gr