• Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 07η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” του Δήμου Κορινθίων (Αποφ. Εκτελ. Επιτροπής 15/2023)
 2. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ” του Δήμου Κορινθίων (Αποφ. Εκτελ. Επιτροπής 16/2023)
 3. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. -Α.Ο.Τ.Α» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης στη Κοινότητα της Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
 4. Παράταση -Τροποποίηση των όρων συμφωνητικού συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας RECYCOM, για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.
 5. Έγκριση Πολιτικών και Διαδικασιών, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Δήμου Κορινθίων με τον Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων.
 6. Έγκριση της αριθμ. 45/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 7. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων, για το σχολικό έτος 2024-2025
 8. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων, για το σχολικό έτος 2024-2025
 9. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
 10. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για απόκρουση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου
 12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για απόκρουση αγωγής κατά του Δήμου
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
 14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη προτάσεων προσθήκης ένορκης βεβαίωσης προς απόκρουση αγωγής κατά του Δήμου σύμφωνα με το ν. 4842/2021
 15. Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας
 16. Γνωμοδότηση για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και μετατόπιση δικτύου
 17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020»
 18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σαρωνικού» (Αρ. Μελ. 38/2022)
 19. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αρ. 28639/2018 για τη «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6569b914ec7923460a62c359 στις 01/12/23 12:46
 20. Αναγκαιότητα μίσθωσης ή μη κυλικείου στη Κοινότητα Άσσου του Δήμου Κορινθίων
 21. Διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο
 22. Περί συνέχιση της εφαρμογής ή μη της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4611/2019
 23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, για πραγματοποίηση εμπορικής προβολής από την Εταιρία ΕΥ ΖΗΝ LVD