Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Μείωση παραγωγής λεμονιού στην Κορινθία – Ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση

- Advertisement -
  • Όπως ενημερωθήκαμε, μεσοσταθμική μείωση παραγωγής λεμονιού κατά 60% παρατηρείται στην Κορινθία. Η μείωση της παραγωγής έχει αντίκτυπο τόσο στις εξαγωγές, οι οποίες αντιστοίχως μειώθηκαν, όσο και στη χυμοποίησή της.

Η δε ποσότητα που καταλήγει στη χυμοποίηση είναι το 60% της μειωμένης παραγωγής με 7 λεπτά ανά κιλό λόγω τετρανύχου. Συν τοις άλλοις, μεγάλες ποσότητες λεμονιού από Τουρκία καταλήγουν στην εγχώρια αγορά, με συνέπεια να μην μπορεί να τις συναγωνιστεί η παραγωγή του λεμονιού της Κορινθίας, λόγω χαμηλής τιμής της εισαγόμενης ποσότητας. Τέλος, την αναφερόμενη μείωση την επέτειναν επί τα χείρω η ανομβρία και η ξηρασία της προηγούμενης άνοιξης, διότι δεν έγινε καλό δέσιμο του καρπού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως ενεργήσετε δεόντως, ώστε να ενισχυθούν οικονομικώς οι παραγωγοί λεμονιού της Κορινθίας, εξαιτίας της απώλειας που έχει υποστεί ένα μεγάλο μέρος από την αναμενόμενη παραγωγή αυτών;

  1. Οιζημιές από ακαρπία (μειωμένη παραγωγή) , σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής , ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010, (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/ 20.9.2010 ) , δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και δεν αποζημιώνονται . Επιπλέον και οι ενδεχόμενες ζημιές στα καρποφόρα δέντρα από παγετό δεν καλύπτονται ασφαλιστικά όταν εκδηλώνονται πριν την άνθηση της ανθοφορίας

 

Σύμφωνα με το Ν. 3877/15.9.2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» , καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη παραγωγή των καλλιεργειών ,που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προαναφέρθηκαν ανωτέρω , ( χαλάζι, καύσωνας κ.λ.π.) , στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο.

 

Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές, ( π.χ. ασθένειες ) που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα, εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.

 

Ωστόσο οι ζημιές από ακαρπία (μειωμένη παραγωγή) θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.(αρμοδιότητας ΠΣΕΑ).Προκειμένου όμως να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα πρέπει εκτός των άλλων:

 

α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος, (καλλιέργεια) , σε επίπεδο Νομού σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ το επόμενο διάστημα μετά την συγκομιδή και δίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπαατ ,

 

β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιστημονική επιτροπή η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης, και όχι συνδυασμό πολλών

 

γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και

 

δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας παρακολούθησαν την εξέλιξη των λεμονοκαλλιεργειών και κατέγραψαν τις σχετικές ζημιές (ακαρπία ) μέσω των επισημάνσεων στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Κορίνθου προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

 

  1. Σημειώνεταικαι για ενημέρωση ότι ,όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος Πάτρας στην περιοχή της Κορινθίας από ζημιές καλυπτόμενές από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής έγιναν 307 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 8812 δηλώσεις . Το έργο των εκτιμήσεων τον εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε βρισκόμαστε στην συγγραφή των πορισμάτων και στην κοινοποίηση τους και στην συνέχεια θ α καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

 

Ειδικότερα και όσον αφορά τις αποζημιώσεις αυτές καταβάλλονται στο ίδιο έτος ζημιάς (μετά και την επεξεργασία του αρχείου ΟΣΔΕ) σε ελάχιστους μήνες και στην συνέχεια μετά ολοκληρώνονται σε διάστημα τεσσάρων – πέντε μηνών.

Συμπερασματικά σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο μελετώντας τα αιτήματα των παραγωγών, φορέων εκπροσώπων, τοπικών αρχόντων , ( και συγκεκριμένα για τις λεμονοκαλλιέργειες ) και παρεμβαίνουν με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προσαρμογές όπου χρειάζεται, (αναλόγως των ζημιών) εφόσον είναι εφικτό βάσει της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες,(μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων), η τοπική οικονομία και η κοινωνία χωρίς διακρίσεις έχοντας σαν γνώμονα την ίση μεταχείριση και δικαιοσύνη όλων των αγροτών της χώρας .

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην πολιτική που ασκείται στον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των λεμονιών, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει και προωθεί τον εν λόγω τομέα μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών και του ειδικού στόχου της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, δύνανται να υλοποιούν δράσεις που αφορούν στην προώθηση και βελτίωση εμπορίας των προϊόντων τους, στην απόσυρση προϊόντων από την αγορά μέσω της δωρεάν διανομής, όπως και σε περιβαλλοντικές δράσεις (ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας, καταπολέμηση ασθενειών με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα κ.λπ.) σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 891/2017 και 892/2017, καθώς και την αριθ. 4270/139407/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄5/5-1-2018), όπως ισχύουν.

 

Επιπρόσθετα, στη νέα ΚΑΠ (2023-2027) και το Στρατηγικό Σχέδιο που θα υλοποιηθεί, στις τομεακές παρεμβάσεις των οπωροκηπευτικών, οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) μέσω των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε ποσοστό 2%, δράσεις που έχουν στόχο την έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, όπου θα μπορούσε να ενταχθεί από τις ΟΠ το θέμα έρευνας για τον τετράνυχο.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΕΜΑΣ (2023) στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας υπάρχουν δύο (2) Οργανώσεις Παραγωγών με αναγνωρισμένο προϊόν το λεμόνι :

Ο.Π.ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε και ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Σ.Ο.Π

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία ΟΣΔΕ 2023 στην Π.Ε. Κορινθίας (έκταση) για τα λεμόνια: ΣΥΝΟΛΟ: 781,69 ha

 

Σύμφωνα με το συνημμένο του ΕΛ.Γ.Α. οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας παρακολούθησαν την εξέλιξη των λεμονοκαλλιεργειών και κατέγραψαν τις σχετικές ζημιές (ακαρπία) μέσω των επισημάνσεων στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Κορίνθου προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

 

Σημειώνεται και για ενημέρωση ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος Πάτρας στην περιοχή της Κορινθίας από ζημιές καλυπτόμενές από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής έγιναν 307 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 8812 δηλώσεις. Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε βρισκόμαστε στην συγγραφή των πορισμάτων και στην κοινοποίηση τους και στην συνέχεια θα καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

 

Ειδικότερα και όσον αφορά τις αποζημιώσεις αυτές καταβάλλονται στο ίδιο έτος ζημιάς (μετά και την επεξεργασία του αρχείου ΟΣΔΕ) σε ελάχιστους μήνες και στην συνέχεια μετά ολοκληρώνονται σε διάστημα τεσσάρων – πέντε μηνών .

 

Συμπερασματικά σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο μελετώντας τα αιτήματα των παραγωγών, φορέων εκπροσώπων, τοπικών αρχόντων, (και συγκεκριμένα για τις λεμονοκαλλιέργειες ) και παρεμβαίνουν με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προσαρμογές όπου χρειάζεται, (αναλόγως των ζημιών) εφόσον είναι εφικτό βάσει της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες, (μέσω χρηματοδοτικώνεργαλείων), η τοπική οικονομία και η κοινωνία χωρίς διακρίσεις έχοντας σαν γνώμονα την ίση μεταχείριση και δικαιοσύνη όλων των αγροτών της χώρας .

 

Συμπληρωματικά, σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17384/13-12 2023 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

 

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog