Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 14ου Δημοτικού Σχολείου

Οι όροι του διαγωνισμού

- Advertisement -

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων, μετά την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις υφιστάμενες διατάξεις και τις τοποθετήσεις των μελών του την Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του σχολικού κυλικείου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, τον οποίο θα διενεργήσει η τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής.

Όροι διαγωνισμού:

 1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
  Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής –Κύπρου 84 – την 11η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00π.μ έως 11:30 π.μ.(η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό και έχουν δικαίωμα μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού να λά βουν γνώση κατόπιν έγγραφης αίτησης τους των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων σε αυτόν.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Δε γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:

  α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
  β) Συνταξιούχοι.
  γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του Ν.3528/2007) ΦΕΚ 26 τ.Α ́/9.2.07.
  δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
  Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό ανάδοχοι εκμετάλλευσης κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου
  στην ακόλουθη περίπτωση: εφόσον εκμεταλλεύονται σχολικό κυλικείο, η σύμβαση μίσθωσης του οποίου λήγει πριν από την αναμενόμενη κατά την παρ. 4 έναρξη ισχύος της σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού.

  Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

  α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.
  β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
  Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
  Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

   γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
   δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
   ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
   στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
   ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
   η) Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 500 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική
   επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού

   θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δη-
   μοσίου ή ιδιωτικού σχολείου είτε ότι εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 3δ.

   Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
   Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου.

   Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

   - Advertisement -

   ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

   εισάγετε το σχόλιό σας!
   παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

   Δείτε ακόμα

   Σχετικά άρθρα

   loutrakiblog