Ψήφοι     Ποσοστό      Έδρες

Γιώργος Γκιώνης         4,422       33,80              5

Κώστας Λογοθέτης     3,184       24,34              3

Παύλος Παύλου           3,137       23,98              3

Γιώργος Πετρίτσης      1,712       13,08              2

Παναγιώτα Φόρτη           629         4,81              1

Άκυρα                               360         2,65

Λευκά                               143         1,05

πηγή:Υπουργείο Εσωτερικών