Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος  Εθ. Αντιστάσεως) την 29η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία κρίνονται επείγοντα:
1.Προσωρινή εκκαθάριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης “Βελτίωση-ανακαίνιση Επαρχιακής Οδού Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Επαρχιακής Οδού Περαχώρας”…..

2.Καθορισμός θέσεων και ανώτατου αριθμού αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στο Δήμο, βάσει του Ν. 3377/2005, για το έτος 2011.
3.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 1ου τμηματικού προϋπ/σμού (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνες) της υπ’ αριθ. 70/2010 μελέτης σχετικά με προμήθεια καυσίμων Δήμου, για το έτος 2011.
4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
5.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας “Αντικατάσταση δαπέδων των 6 λυόμενων αιθουσών στέγασης Λυκείου Λουτρακίου”.
6.Υιοθέτηση ή μη του στόχου μείωσης εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2008 έως το 2020, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου – Σύμφωνο των Δημάρχων.
7.Χορήγηση ή μη στον ΛΙΑΚΟ Θεόδωρο αδείας πώλησης νερού για μεταφορά εντός διοικητικών ορίων Δήμου (δημοτική κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας).
8.Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) υπηρεσίας “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”.
9.Έγκριση πρακτικών Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2010 (2ο πρακτικό).
10.Αποδοχή ποσού #6.000,00# € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ. Διάθεση πίστωσης.
11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/2009).
12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 81/2008)