ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 
 Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, σε συνέχεια της από 2310/14-02-2011 προκήρυξης για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκσης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), με την οποία καλούσε τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας υποψηφιότητα, με δήλωση, μέχρι και την 21-02-2001.
 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα με δήλωση σας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έως την 25η Φεβρουαρίου 2011, ημερομηνία που θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, των γραφείων των δημοτικών κοινοτήτων, του γραφείου της τοπικής κοινότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ