Αποτελέσματα μέχρι τώρα (95 από τα 279 εκλογικά τμήματα)…

Κολέττη Χριστίνα 438
Λύρας Χρίστος 362
Τσόγκας Γεώργιος 293
Φρούσιου Κονδύλω 200
Παπαϊωάννου Αντώνιος 168
Πέτρου Γεώργιος 121