Παρακαλούμε   όπως   προσέλθετε   στην   αίθουσα   συνεδριάσεων   του Δημοτικού   Συμβουλίου   του   Δήμου   Λουτρακίου   –   Περαχώρας   –   Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2018 
  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα 6:00μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/16.

2. Έγκριση   διάθεσης   πιστώσεων   υποχρεωτικών   δαπανών προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/16.

3. Λήψη  απόφασης  περί  καθορισμού  Φορέα  Διοίκησης  και  Διαχείρισης του έργου “Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας.”

 4. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης επί των προτεινόμενων έργων στη μελέτη του έργου “Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας.

“Κοινοποίηση
  

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου       

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
                                                                           ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ