.
                       
        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 13η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, σε συνεδρίαση, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα :

         1. ΄΄Λήψη απόφασης – πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/179ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχ. Α΄),  περί:
     α)  Καθορισμού αριθμού αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες,  προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και  καθορισμού  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση
     β) Καθορισμού αριθμού αδειών  εγκρίσεων  δραστηριοποίησης από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες,  προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση΄΄.

                 2. ΄΄Λήψη απόφασης περί: Άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, στην Τ. Κ. Πισίων  ΄΄.

                                                                                                 ΠΙΣΙΑ  07.03.2018
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΚΙΚΑΣ