Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν νεότερων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και στη βάση των αναφερόμενων στο ανωτέρω σχετικό, κρίνεται σκόπιμη η αναστολή συγκεκριμένων δράσεων επικοινωνίας (για λόγους τήρησης αντίστοιχων με το παρελθόν κανόνων δημοσιότητας κατά την προεκλογική περίοδο). Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως προσαρμόσετε την υλοποίηση του όποιου υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου, από αυτό που σας έχει ανατεθεί, μετά την 81 Ιουλίου 2019.

Σε συνέχεια θα ενημερωθείτε με σχετικό έγγραφο μας για την τροποποίηση της οριζόμενης από την Απόφαση ανάθεσης, ημερομηνίας ολοκλήρωσης του συνολικού σας έργου.

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Ψαράκης Αντώνης