Ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Καπέλιος ορίστηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα ως αρμόδιος για την επίβλεψη της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου στην Περιφέρεια.

Σε υπηρεσιακό επίπεδο, αρμόδιος για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου είναι ο γενικός διευθυντής υγείας της Περιφέρειας.

Ας σημειωθεί ότι ήδη σε εγκύκλιο που έχει εκδοθεί στο τέλος του περασμένου χρόνου για την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της έδρας -και την οποία, με εντολή περιφερειάρχη υπογράφει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γιώργος Μουταφίδης- επισημαίνεται ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις για τους παραβάτες που θα καπνίζουν στα γραφεία της εν λόγω Διεύθυνσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταρτίζουμε το παρόν Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει άμεσα:

 Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

 Να αναρτηθεί σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο και στους διαδρόμους της υπηρεσίας.

 Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.

 Να απομακρυνθούν τα σταχτοδοχεία.

 Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης καταγγελιών (1142). Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ορίζεται ως υπεύθυνος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης με τον αναπληρωτή του.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων:

1. Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

2. Στους παραπάνω οριζόμενους υπευθύνους επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για παραβάσεις όπως:

 Μη κατάρτιση σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων.

 Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).

 Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.

 Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου

 Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης – υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

Ως υποτροπή – επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο νοείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης σε μεταγενέστερο χρόνο ή η πλέον της μίας παράβασης των διατάξεων του ν. 3868/2010, όπως ισχύει, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, e-παράβολο, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Υπουργείο Υγείας), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους ΔΟΥ.

Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974), στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΑΛΕ 1560919001.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, αποστέλλεται, από τις Αρμόδιες Αρχές, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη, προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Κ.Ε.Δ.Ε. (ΦΕΚ 90 Α’).