Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Δ’, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70651/4246/20-07-2020 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

Είδος Φακέλου:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορά σε τροποποίηση υφιστάμενης χοιροτροφικής εγκατάστασης και σφαγείου καθώς και στην κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο (ισχύος 0,5MW), σε γήπεδα συνολικής έκτασης 55.686,85 m2 στην Τ.Κ. Καλετζίου, Δήμου Βέλου – Βόχας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.», (ΠΕΤ: 1902042215), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 7ης Ομάδας με α/α 5, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).

  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.»
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 25 – 08 – 2020 έως 05 – 10 – 2020
  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 25 – 08 – 2020 έως 05 – 10 – 2020
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Δ’. Πληροφορίες: 210 6417705 κ. Αντώνης Ζαμπέλης
  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας.
  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ»
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

farma-mitsopoylos-anakoinosi

 

 

Δείτε ακόμα:

e-ημερίδα: ‘Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι – πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών;’

Εντός της εβδομάδας οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Μάνης – Αυτοψία Υπουργών, Περιφερειάρχη και Δημάρχου