Θ Ε Μ Α:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας (διά περιφοράς).

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 01 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η κα Παπαθανασίου Πετρούλα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 67Β στο Λουτράκι.

2.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ¨ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ¨ στη θέση ¨ Κατουνίστρα ¨ Λουτρακίου.

3.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ¨ RENTRON Α.Ε.Β.Ε.¨ στη θέση ¨ Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα ¨ Λουτρακίου.

4.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΑΛΚΗ Α.Ε.’’ στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: info@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email

Κοινοποίηση
1.κ. Δήμαρχο
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας
3.Πίνακα Ανακ/σεων Δήμου

Σακέλλης Μάριος