Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης από το Επιμελητήριο Κορινθίας

- Advertisement -

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ετών

Το ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας (ΚΔΒΜ ΙΙ) ως πάροχος κατάρτισης του νέου προγράμματος voucher, σας ενημερώνει πως ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Πότε: 23/12/2020 έως 01/02/2021, 14:00.

Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά επαγγέλματα στους τομείς:

-μεταποίησης / βιομηχανίας,
-κατασκευών,
-υγείας – πρόνοιας,
-τουρισμού και επισιτισμού

️Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται απλά σε 3 βήματα

1. Υποβολή της φόρμας «Αίτηση συμμετοχής»
Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής https://www.voucher.gov.gr/ui/project/37/personal ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.

2. Αποθήκευση της αίτησης και του αριθμού ΚΑΥΑΣ
Αποθήκευση της αίτησης σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

*Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης.

3. Στείλε τα δικαιολογητικά σου

– Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

– Βεβαίωση ανεργίας

-Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλουØ σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

ii.Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά αυτά στέλνονται στο anaptyxiaki@korinthiacc.gr

Υποστήριξη
Εάν θέλετε να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση της αίτησης σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΚ το Επιμελητηρίου Κορινθίας στο τηλέφωνο 2741024464 (931, 934, 935).

Δείτε περισσότερα: http://www.korinthiacc.gr/korinthos/articles/article.jsp?context=103&categoryid=23155&articleid=24289

Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με τα ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας στο τηλέφωνο 2741024464 (931,934,935).

Κάντε την αίτηση σας εδώ

2. Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

To Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”.

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της χώρας. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

  • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  • Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Αφορά Μόνο Βοηθούς Χειριστή)
  • Πωλητής Λιανικής
  • Merchandisers

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

* Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την Αίτηση του έως 18/01/2021 και ώρα 23:59.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων σας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Επιμελητήριο Κορινθίας, να στείλουν ταχυδρομικά ή να αποστείλουν με e-mail (στη διεύθυνση klimik@korinthiacc.gr φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση – βαθμολόγηση και κατάταξή τους.
Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί ταχυδρομικά ή να αποσταλεί με email μέχρι και τις 25/01/2021 και ώρα 14:00.)

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 18/01/2021), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 25/01/2021 και ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.

Βρείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής -> http://bit.ly/3sqTtRx

(Εάν χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση και θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον υπεύθυνο, παρακαλώ αποστείλετε email στην διεύθυνση klimik@korinthiacc.gr)

Δημοσκόπηση του loutrakiblog.gr- Σας ανησυχεί η πανδημία; Θα κάνετε το εμβόλιο; 

Λουτράκι: Λουκέτο και στα ΕΛ.ΤΑ;; 

Δολοφονία στο Λουτράκι: Nέα στοιχεία στο φως. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το δράστη (Φωτο-Video) 

Λουτράκι: Aκόμα μία επιτυχία του Α.Τ.Λουτρακίου

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog