• Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ανακοίνωσε ο δήμος και μέσα από την ιστοσελίδα του.

Όπως αναφέρει , μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση , οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitiseis@loutraki.gov.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Προθεσμία υποβολής : 16/08/2023 14:00:00