• Συνεχίζονται τα παράδοξα στην τοπική αυτοδιοίκηση με τα απερχόμενα συμβούλια να προαποφασίζουν για την πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων.

Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2024 θα τεθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση του σώματος που θα γίνει στο κτήριο της ΟΕΒΕΑ, στην Τρίπολη και θα αρχίσει στις 4 το απόγευμα,

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α. Διοικητικά – Οικονομικά θέματα

1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Εισηγητής: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης (του άρθρου 100 του ν. 3852/2010) μεταξύ της «Περιφέρειας Πελοποννήσου», και του «Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» για το έργο: «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» .

Εισηγητής: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης

3. Έγκριση της δυνατότητας επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες του Προγράμματος επιχορήγησης για απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου / Π.Ε. Λακωνίας (υπαγωγή έτους 2022).

Εισηγητής: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

Β. Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ

4. Έγκριση αιτήματος τρίτης παράτασης χρονοδιαγράμματος της από 14-7- 202 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22 SYMV010934610 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Εισηγητής: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

5. Έγκριση αιτήματος για τη παράταση της διάρκειας της από 17.08.2023 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 23SYMV013267720).

Εισηγητής: Άγγελος Χρονάς, Αντιπεριφερειάρχης

Γ. Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού

6. Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας

Πελοποννήσου, ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιστορικού και Λαογραφικού

Μουσείου Κορίνθου (Ι.Λ.Μ.Κ.)» για την Πράξη: «Κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση/επανέκθεση Ιστορικού  Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» (εξ αναβολής).

Εισηγητής: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης

7. Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθ. 221 και 330/2023 προηγούμενων Αποφάσεων που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθειες για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης», ως προς τον ορισμό δύο επιπλέον μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6.

Εισηγητής: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης

8. Έγκριση 1ης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, μεταξύ τηςΠεριφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης για την πράξη Ανάπλαση πλατείας οικισμού Βορειου ΤΚ Κέντρου».

Εισηγητής: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης

Δ. Τεχνικό Πρόγραμμα

9. Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης