Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

H αναγραφή των αγροτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων στην φορολογική δήλωση

ΑΡΘΡΟ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ- ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ

- Advertisement -

ΑΡΘΡΟ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ- ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για όσους ασκούν επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.

Για τους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα και ανεξαρτήτως του καθεστώτος ΦΠΑ (ειδικό ή κανονικό ) που εντάσσονται ή ακόμα και όσων δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς ΦΠΑ (αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ), παραμένει η υποχρέωση για την υποβολή του εντύπου Ε3. Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα τήρησης των βιβλίων.

Αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης πλειοψηφίας όσων ασκούν αγροτική δραστηριότητα είναι οι αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις/αποζημιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται τόσο στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όσο και από το Κράτος για την αντιμετώπιση των ζημιών/καταστροφών/ επιπτώσεων από γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τους αγρότες.

Βεβαιώσεις εφορίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις

Από την επίσημη σελίδα του Οργανισμού (www.opekepe.gr) και επιλέγοντας από το μενού «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» την υποκατηγορία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» και επιλέγοντας την «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ», κάνοντας χρήση των προσωπικών μας κωδικών taxis, μπορούμε να εκτυπώσουμε την σχετική βεβαίωση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ την 1η Μαΐου 2024 εξέδωσε τις σχετικές βεβαιώσει που περιλαμβάνουν κάθε επιδότηση/ενίσχυση που λήφθηκε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 2023. Οι βεβαιώσεις έχουν ακριβή χαρακτηρισμό ( σε ποιον πυλώνα ανήκουν κτλ) για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους και κατ’ επέκτασιν την απεικόνιση τους στα φορολογικά έντυπα.
Έτος που αφορούν οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και φορολόγηση τους.

Στις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σχετικό πίνακα με τίτλο «Ανάλυση ποσών ανά Καθεστώς» στην σχετική στήλη με τίτλο «Έτος ενίσχυσης» αναγράφεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς το έτος που αφορά η ενίσχυση. Αυτό συμβαίνει επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά (άρθρο 49 ν. 4772/2021) όσον αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται.

Επομένως στα φορολογικά έντυπα θα απεικονιστούν όλες οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις που αναγράφονται, ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν.

Πως απεικονίζεται η βασική ενίσχυση που περιλαμβάνεται στην διαμόρφωση του κέρδους και πως οι υπόλοιπες αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις:

Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από (αγροτική) επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης αναγράφεται υποχρεωτικά στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080) όπως και οι αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ (κωδικός 070) .
Επομένως, το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071)  καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδικός 072)  και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδικός 073)  για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδικό 362  του πίνακα Ζ1 και στον κωδικό 322 , του εντύπου Ε3, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιδοτήσεις του πυλώνα Ι της ΚΑΠ Φορολόγηση
Βασική ενίσχυση
ή / και
Βασική εισοδηματική στήριξη Από το 1ο ευρώ
Πράσινη (+) Συνδεδεμένες ενισχύσεις Από το ποσό που
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ

Οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων  (κωδικοί 074 , 076 και 079 ), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080), η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078), οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ. 070 ) στο σύνολό τους, δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αντιστοίχιση νέων επιδοτήσεων με τις υπάρχουσες κατηγορίες του Ε3

Από το προηγούμενο έτος (2023) ξεκίνησε η νέα προγραμματική περίοδος ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και επήλθαν αλλαγές σε καθεστώτα του Πυλώνα 1 σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για την ΣΣ ΚΑΠ. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αντιστοίχιση των νέων είναι η εξής:

α) η Βασική Εισοδηματική Στήριξη για την βιωσιμότητα αντιστοιχίζεται με την Βασική Ενίσχυση, (υπάρχει περίπτωση το έτος 2023 να έχουν ληφθεί και οι δυο, επομένως τις μεταχειριζόμαστε ως άθροισμα του Πυλώνα 1 – Βασική ενίσχυση)

β) τα Οικολογικά Σχήματα (eco schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων αντιστοιχίζεται με τις Πράσινες Ενισχύσεις, ( η καταβολή τους στους δικαιούχους αγρότες έγινε το 2024 οπότε θα μας απασχολήσει στις φορολογικές δηλώσεις του επόμενου έτους)

γ) η Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος για φυτική /ζωική παραγωγή αντιστοιχούν στις Συνδεδεμένες ενισχύσεις,

δ) η Συμπληρωματική Αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα στις λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων Πυλώνα 1.

Όλα τα υπόλοιπα καθεστώτα/μέτρα με αλλαγές στην ονομασία τους εντάσσονται στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς που ίσχυαν και πέρυσι.

Μεταφορά των επιδοτήσεων στο έντυπο Ε1 και κάλυψη τεκμηρίων:

Οι αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις που δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια και αναγράφονται στους κωδικούς 659-660, του πίνακα 6 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος, είναι οι εξής:

Το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δε λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ),
οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080),
η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078) ,
οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω των συνεπειών του Covid-19 ή των επιπτώσεων της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και οι οποίες αναγράφονται στους (κωδικοί 081 και 083).

Αντιθέτως, οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070) και τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079) συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο. (ΠΟΛ.1116/2015)

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες αφού κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κρίνεται απαραίτητο οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους, που είναι οι πλέον αρμόδιοι για την επίλυση των φορολογικών τους ζητημάτων.

Δρ. Λυμπερίου Αναστάσιος, Οικονομολόγος – Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης και Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.
Καλοπήτας Θοδωρής, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, ΜΒΑ. Ειδικεύεται σε θέματα αγροτικής φορολογίας.

- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog