Τη συμμετοχή των συνταξιούχων τροφίμων Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ
(κυρίως ηλικιωμένων και ψυχικά πασχόντων) στις δαπάνες περίθαλψης αποφάσισε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Η απόφαση αφορά όσους νοσηλεύονται σε περίπου 100 ιδρύματα τα οποία επιχορηγούνται από το κράτος.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Μέρος της σύνταξής τους θα αποδίδεται στο Ιδρυμα, είτε απευθείας, είτε μέσω του ασφαλιστικού οργανισμού.
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:
* Για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%.
* Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%.
* Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%.
* Για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%.
* Για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.
Το ποσό που αναλογεί στις ημέρες κατά τις οποίες ο περιθαλπόμενος δεν εξυπηρετείται από το Ιδρυμα αλλά μένει με την οικογένειά του θα του επιστρέφεται είτε με απευθείας καταβολή είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο μήνα.