Ο έχων 2 χιτώνες δίνει τον 1…

ο έχων 1 χιτώνα δίνει το 1/2…
ο έχων 1/2 του χιτώνα δίνει το 1/4…
ο έχων 1/4 του χιτώνα δίνει το 1/8…
ο έχων 1/8 του χιτώνα δίνει το 1/16…

έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το string!!
*24wro