Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 25η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης…

1.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μετεγκατάστασης του Πρακτορείου ΚΤΕΛ εκτός της κεντρικής περιοχής του Λουτρακίου (δυνάμει της αριθ. 157/2016 Α.Δ.Σ.).

2.Λύση Σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Μεταφορά – παραμετροποίηση – εκπαίδευση του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων”.

3.Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης & Διαχείρισης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, δυνάμει της αριθμ. 108/2016 Απόφασής του. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 254/2016 Α.Δ.Σ.

4.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.

5.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Αγ. Θεοδώρων ΚΥΠΗ Χρήστο άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 64/2016).

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 66/2016).

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 65/2016).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης