Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 26/05/2020 διακοπείσας συνεδρίασης:

1.Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος: “Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για τον τρόπο μετασχηματισμού και τις ενέργειες που έχει προβεί μέχρι σήμερα, ώστε εάν απαιτηθεί μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία ο Δήμος μας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος”.

2.Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου μας και Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου (LTO).

3.Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Έγκριση νέας ετικέτας των φιαλών φυσικού μεταλλικού νερού Λουτρακίου της εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
2.Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ
Θυμής Φίλιππας