Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) .

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων .

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2020 – 2021 .

5.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΄΄Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της μάχης της Περαχώρας ΄΄.

6.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ. προϋ/σμός της υπ΄αρίθ. 26/2020 μελ.).

7.Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος 2020. Ορισμός υπολόγων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

Ο Πρόεδρος

του Δήμου Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος

 

O Παναγιώτης Φασούλας στο

 

Ιστορικά αυτοκίνητα έκαναν το γύρο της Πελοποννήσου και τερμάτισαν στο Λουτράκι (video-φωτο)