Η Κοινωνία της Πληροφορίας επιταχύνει τους ρυθμούς για την έκδοση της Κάρτας Νέων, ύψους 150 ευρώ, και προχώρησε στην έγκριση του Τεύχους Πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης Δωρεάς για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης παροχής Κάρτας νέων για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό».

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημοσίευση της συνημμένης πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η/07/2021 και ώρα 15:00μμ.

Με το τεύχος Πρόσκλησης, η ΚτΠ προσκαλεί κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος είναι σε θέση, να παράσχει συνολικά τις υπηρεσίες που απαιτούνται και να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τις συνημμένες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες υλοποίησης παροχής ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Αντικείμενο

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση των νέων 18-25 ετών που προχωρούν σε εμβολιασμό, με σκοπό τη περαιτέρω διευκόλυνση της κινητικότητάς τους, ιδιαίτερα μετά την πολύμηνη καραντίνα.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση ορίζει ως δικαιούχους της πρωτοβουλίας της νέους, 18-25 ετών, οι οποίοι θα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον την α’ φάση του εμβολιασμού και προτίθεται να διαθέσει ανά δικαιούχο μια ψηφιακή, άυλη χρεωστική κάρτα, με διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο αξίας €150 ευρώ.

Η εν λόγω ενίσχυση θα μπορεί να καταναλωθεί από τους δικαιούχους σε επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα που ενισχύουν την ‘κινητικότητα’ των νέων, όπως ενδεικτικά ταξίδια, συναυλίες, θεάματα, κλπ.

Ο στόχος της κυβέρνησης

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση αποσκοπεί στην:

  • Ενίσχυση της ασφαλούς κινητικότητας των νέων
  • Ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της υγείας των πολιτών
  • Eνίσχυση κρίσιμων τομέων της οικονομίας που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία
  • Eξοικείωση του νεότερου πληθυσμού με ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμών, με χρήση δικής τους ψηφιακής κάρτας πληρωμών, για την εγκαθίδρυση υγειούς καταναλωτικής και φορολογικής συμπεριφοράς.

Οι δικαιούχοι της δράσης καθορίζονται από την Κυβέρνηση, και περιλαμβάνουν νέους 18-25 ετών (940.000 δικαιούχοι) βάσει της χρονολογίας γέννησης.

Ο Πάροχος

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος βάσει των προβλέψεων της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές 2015/ 2366 και του αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με τον Ν. 4537/2018 και επιπλέον θα πρέπει να είναι εκδότης χρεωστικών καρτών 4-μερών διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική του άδεια.

Ο Πάροχος, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο Δικαιούχο, θα εκδίδει και διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη διάθεση της ενίσχυσης €150 ευρώ των Δικαιούχων, η οποία θα καταναλώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάσει κωδικού MCC), όπως θα καθοριστούν.

Το ανωτέρω ποσό των 150 ευρώ δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, και επίσης στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν θα μπορεί να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό.

Ηλεκτρονικά οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός μίας εργάσιμης ημέρας

Ο Πάροχος θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους επιβεβαιωμένους Δικαιούχους όπως θα αποστέλλονται από τον Φορέα, και θα διαθέτει εφαρμογή Web καθώς και εφαρμογές για συσκευές iOS και Android στην ελληνική γλώσσα για την ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Ο Πάροχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδει, αξιοποιείται υποχρεωτικά μέσω των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών πορτοφολιών ApplePay και GooglePay κατά τις αγορές σε φυσικά καταστήματα -μέσω των ήδη υφιστάμενων τερματικών αποδοχής καρτών (POS)- ενώ η χρήση της σε ηλεκτρονικές αγορές γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές αυστηρής ταυτοποίησης SCA/PSD2.

Με την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας στις 31/12/2021, οφείλει να καταργήσει όλες τις διανεμηθείσες κάρτες, και μετά από εκκαθάριση, να επιστρέψει στον Φορέα τυχόν αδιάθετα ποσά από τις καταργηθείσες άυλες ψηφιακές κάρτες των Δικαιούχων, καθώς και τυχόν αδιάθετο ποσό που έλαβε από τον Φορέα για τον ανωτέρω λόγο.

Χρονική Διάρκεια

Με δεδομένη την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, ο αποδεκτός χρόνος της υλοποίησης και των δοκιμών του Παρόχου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες μέρες με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Ιουλίου 2021.

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης δωρεάς, που θα υπογραφεί, άρχεται από την ημέρα υπογραφής της και λήγει στις 31.12.2021 ή σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της επιστροφής τυχόν αδιάθετων ποσών από τον Πάροχο στον Φορέα

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας θα διατεθεί στον Φορέα Υλοποίησης χωρίς κόστος ανάπτυξης, με τη μορφή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 ( Α΄ 185). Ο Φορέας Υλοποίησης θα αναλάβει τη διαχείριση της σχετικής διαδικασίας.

Υποβολή πρότασης

Η πρόταση δωρεάς υποβάλλεται ενιαία και μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, άλλως απορρίπτεται

Χρόνος υποβολής προσφορών

Η διαδικασία επιλογής του οικονομικού φορέα θα διενεργηθεί εκτός της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στα γραφεία της Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε, επί της Χανδρή 3 και Κύπρου 18346, Μοσχάτο.

Με την υποβολή προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Μαρία Μόσχου

 

Αντ.Μπούζα: ‘Φάκελος κουνούπια, φάκελος δακοκτονία, φάκελος έργα, φάκελος αντιπλημμυρικά – ίσον ΜΗΔΕΝ’

Γ. Ψυχογιός: Στον αέρα χιλιάδες οικογένειες για το πρόγραμμα voucher βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Κορινθίων στην Blue Flag Mediterranean week

Μία νέα θέση εργασίας σε ξενοδοχείο στο Λουτράκι

30 εκατ. θα δοθούν για τη συντήρηση σχολείων – Δείτε πόσα παίρνει ο κάθε Δήμος