• Τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν ένα αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2022 έως και το καλοκαίρι του 2023, καθώς και τις εκτάσεις και τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούν, δηλώνουν οι αγρότες στο ΟΣΔΕ 2023, προκειμένου να επιδοτηθούν.

Η καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκομιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζεται ότι κύριες καλλιέργειες είναι οι φθινοπωρινές/χειμερινές ή ανοιξιάτικες/καλοκαιρινές καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης του πρασινίσματος.

Επίσπορες καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο, ταχείας ανάπτυξης (ωρίμανση σε περίπου 30 ημέρες από τη σπορά), που καταλαμβάνει τη γη μεταξύ κύριων καλλιεργειών.

Συγκαλλιέργεια είναι η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών καλλιεργειών σε διαφορετικές σειρές, στο ίδιο αγροτεμάχιο.

Ως αγρανάπαυση: δηλώνεται η αρόσιμη έκταση που δεν καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου αλλά εφαρμόζεται μία άροση ανά έτος. Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια ενταγμένα στην Δράση 10.1.04 που δηλώνονται με «3807 Αγρανάπαυση χωρίς γεωργική δραστηριότητα» ή «3806 Αγρανάπαυση με εδαφοκάλυψη».

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι ομάδες καλλιέργειας του φυτικού κεφαλαίου όπως δηλώνονται στην Eνιαία Aίτηση Eνίσχυσης έτους 2023

Γη υπό αγρανάπαυση

Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του πρασινίσματος, κατά παρέκκλιση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022:

  • η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρηθεί ως χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες.
  • η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρηθεί ως περιοχή οικολογικής εστίασης, ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες. Στις εν λόγω εκτάσεις επιτρέπεται η χρήση
  • φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για σκοπούς παραγωγής ή καλλιέργειας.
  • Οι εν λόγω εκτάσεις οι οποίες δηλώνονται ως καλλιέργειες ξεχωριστής ομάδα καλλιέργειας (ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΚΟΚ 6.1) εξαιρούνται από τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων.
  • Παράλληλα, από την παρέκκλιση αποκλείονται όσα αγροτεμάχια είναι ενταγμένα σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.

 

in.gr