Τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών λεωφορείων, και ιδιαίτερα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, που δυσκολεύονται να ανέβουν στα λεωφορεία λόγω του παράνομου πάρκινγκ, βάζει ο ΟΑΣΑ.

Με ένα διαγωνισμό για προεξοχές σε 156 στάσεις ο Οργανισμός «μπλοκάρει» το παράνομο παρκαρισμένα ΙΧ και βοηθά στην αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Με απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια προχωρά στην Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζοδρομίου πλησίον στάσεων ΟΑΣΑ», προϋπολογισμού 862.172 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 12/10/2020, ώρα 14:00 Ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται στις 16/10/2020, ώρα 10:00

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής.

Ο διαγωνισμός 

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη ο ΟΑΣΑ έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, προτίθεται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει προεξοχές πεζοδρομίων.

Από τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται να αυξηθεί η χρήση του συνόλου των ΜΜΜ από αυτή την κατηγορία των επιβατών, με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης τους.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια -εγκατάσταση για τον ΟΑΣΑ, 409 προεξοχών-πλατφόρμες πεζοδρομίου.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Εκτός από την συνολική προθεσμία ορίζονται και οι εξής ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες:

α) Προμήθεια και Έγκατάσταση 41 προεξοχών σε 2 μήνες

β) Προμήθεια και Έγκατάσταση επόμενων 113 προεξοχών σε 6 μήνες

γ) Προμήθεια και Έγκατάσταση επόμενων 133 προεξοχών σε 9 μήνες

δ) Προμήθεια και Έγκατάσταση επόμενων 122 προεξοχών σε 12 μήνες

Σημειώνεται ότι ο  ΟΑΣΑ έχει τοποθετήσει από το 2000 σταδιακά, σε 260 περίπου στάσεις λεωφορείων, ειδικές προεξοχές πεζοδρομίων (πλατφόρμες). Οι προεξοχές αυτές έχουν ως στόχο την βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των επιβατών λεωφορείων και ιδιαίτερα των ΑμεΑ, (επιβίβαση αποβίβαση στα οχήματα, παραμονή στις στάσεις).

Οι προεξοχές αυτές έχουν τοποθετηθεί σε στάσεις στις οποίες παρατηρείται έντονη παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε βαθμό που να εμποδίζεται η πρόσβαση των επιβατών. Μέσω των προεξοχών βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, καθώς διευκολύνεται, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ράμπες εντός των οχημάτων, η προσβασιμότητα των επιβατών.

Οι προεξοχές σήμερα 

Δεδομένου ότι στο δίκτυο ΟΑΣΑ υπάρχουν περίπου 7.500 στάσεις θεωρείται απαραίτητο να αυξηθεί άμεσα το ποσοστό των στάσεων με τις ειδικές προεξοχές πεζοδρομίων. Μετά από ειδική μελέτη που εκπονήθηκε έχουν καταγραφεί οι στάσεις υψηλής ή μεγάλης συγκέντρωσης επιβατών, για τις οποίες η συνολική χρήση των ΜΜΜ, ιδιαίτερα από ΑμεΑ θα πρέπει να είναι εφικτή και προφανής.

Οι στάσεις αυτές προσδιορίζονται, σε 156. Δεδομένου ότι σε κάθε στάση τοποθετούνται από 2 έως 3 τεμάχια θα απαιτηθεί η προμήθεια 409 τεμαχίων προεξοχών πεζοδρομίου.

Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης δεν έχει μοναδικούς ωφελούμενους τα εμποδιζόμενα άτομα και τα ΑμεΑ, αλλά το σύνολο του πληθυσμού, που χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ.

Η προτεινόμενη παρέμβαση θα συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτές τις ομάδες ώστε να παραμείνουν χρήστες των Αστικών Συγκοινωνιών.

Μείωση κοινωνικού αποκλεισμού – Αυτόνομες μετακινήσεις

Στα κοινωνικά οφέλη, πρωταρχικό ρόλο κατέχει η αύξηση της χρήσης του συνόλου των ΜΜΜ από εμποδιζόμενα άτομα και ΑμεΑ.

Η υλοποίηση των δράσεων που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη, μειώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας, καθιστώντας τα ΜΜΜ και τα δίκτυα αυτών προσβάσιμα.

Πλέον, εμποδιζόμενα άτομα αναμένεται να χρησιμοποιούν περισσότερο τα ΜΜΜ, έναντι ιδιωτικών οχημάτων.

Προσβάσιμες μετακινήσεις σε σημεία ενδιαφέροντος

Αρχικά από τις καταγραφές και μετέπειτα από τις προτάσεις, ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί από την Ομάδα Εργασίας σε Σημεία Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος για τον μαζικό πληθυσμό αλλά και ιδίως για εμποδιζόμενα άτομα και ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό  ορισμένα σημεία πρέπει να μπορούν να προσεγγίζονται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων (ΑμΕΑ) αυτόνομα και ανεμπόδιστα. Πρόκειται για:

 1. Χώρους  αθλητισμού,
 2. νοσοκομεία,
 3. χώροι μαζικής συνάθροισης,
 4. νοσοκομεία,
 5. εκπαιδευτικά ιδρύματα και
 6. χώροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εμποδιζόμενων ατόμων, .

Η δυνατότητα προσέγγισης των παραπάνω χώρων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα ΜΜΜ βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των εμποδιζόμενων ατόμων, προασπίζει τις αυτόνομες μετακινήσεις τους και καθιστά όλους αυτούς τους χώρους προσβάσιμους.

Η πραγματοποίηση των δράσεων και των προτάσεων βελτίωσης της προσβασιμότητας στα μέσα του Ομίλου, έχει ωφελούμενους  το σύνολο του πληθυσμού, που χρησιμοποιεί ΜΜΜ.

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Μείωση Χρήσης Ι.Χ – Λιγότεροι Ρύποι

Η αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ από εμποδιζόμενα άτομα και ΑμεΑ, αυτομάτως μειώνει τη χρήση των Ι.Χ για τις μετακινήσεις τους.

Το παραπάνω μεταφράζεται σε:

 • μείωση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων,
 • λιγότερη ηχορύπανση και
 • συμβολή στη μετατροπή σε ένα φιλικότερο αστικό περιβάλλον.\

Δεν πρέπει να λησμονούνται, επίσης, οι στρατηγικές της Ε.Ε για:

 • αποδοτικότερα ΜΜΜ,
 • μείωση της χρήσης Ι.Χ και
 • μείωση των παραγόμενων ρύπων, υπό το πρίσμα της ααειφόρου ανάπτυξης.

Από τη Μαρία Μόσχου

 

 

Παράταση και προσθήκη νέων ΚΑΔ για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Λουτράκι: Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τις καταγγελίες που αφορούν το ΣΠΕΤΣΑΘΛΟΝ