Ο Δήμος επιδιώκει να βάλει τέλος στην περιπέτεια των υποδομών ζητώντας απόρριψη των προσφυγών και διενέργεια νέου διαγωνισμού  

Σε πρόσφατο δημοσίευμα μας αναφερθήκαμε στην διαμάχη εταιριών που κωλυσιεργεί την προμήθεια και υλοποίηση των μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στις ακτές του δήμου Κορινθίων.

Οι δυο εταιρίες που κατέθεσαν προσφορές προκειμένου να αναλάβουν το έργο απορρίφθηκαν και ο δήμος κήρυξε τον διαγωνισμό άγονο. Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο μη αποδεχόμενοι το αποτέλεσμα, προσέφυγαν! Ο Δήμος βρίσκεται σχεδόν 2 χρόνια δέσμιος αυτής της προσφυγής αδυνατώντας να προμηθευτεί και να δημιουργήσει τις μόνιμες υποδομές πρόσβασης ΑΜΕΑ στις ακτές του.  

Γιατί ο δήμος δεν προχωρά σε νέα διαγωνιστική διαδικασία;  

Η απόφαση 19/255/2022 της οικονομικής επιτροπής «ρίχνει φως» στο ιστορικό και βεβαίως αποκαλύπτει τις προθέσεις του δήμου ο οποίος μεν επιθυμεί από την πρώτη κιόλας στιγμή νέα διαδικασία αφού βάσει νόμου οι προσφορές απορρίφθηκαν , είναι όμως δέσμιος της προσφυγής και των χρονοβόρων διαδικασιών απόφασης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

Με την υπ’ αριθ.45/435/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης του Δήμου για την εν λόγω προμήθεια και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατόπιν εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 39126/22-12-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 11-1-2021. Ο εν λόγω διαγωνισμός  έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 104543.

Και οι δυο προσφορές που κατατέθηκαν από τις εταιρίες που συμμετείχαν ΤΟΒΕΑ Μηχανολογικές Εφαρμογές Ε.Π.Ε. και  Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., απορρίφθηκαν. Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης απορρίφθηκε.Ορίστηκε δε η επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση της υπ’ αριθμ.12/2018 (επικαιροποιημένης) μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/2021. 

Η επανάληψη της διαδικασία δεν ξεκίνησε ποτέ αφού μια εκ των δυο εταιριών η AkriMan E.E. (η οποία προήλθε κατόπιν μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε ετερόρρυθμη εταιρεία), στράφηκε κατά του Δήμου Κορινθίων και της απόφασης απόρριψης της προσφοράς της.

Με νέα απόφασή της η οικονομική επιτροπή του δήμου και για την συμμόρφωσή της με την υπ’αριθ. 1193/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. για την  προδικαστική προσφυγή της AkriMan E.E. , ακύρωσε την υπ’ αριθ.17/170/2021 απόφαση της  και προχώρησε σε αποδοχή της προσφοράς της AkriMan E.E.  κηρύσσοντάς την  προσωρινό ανάδοχος του διαγωνισμού με ποσό προσφοράς στο ποσό των 138.075,00€ άνευΦ.Π.Α. και στα 160.147,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.O ανωτέρω οικονομικός φορέας κλήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 31231/25-10-2021 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προσυπογράφει και η δημόσια σύμβαση κατακυρώνεται. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ όμως βάζει φρένο στην διαδικασία καθώς ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 685/09-02-2022 τη σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης. 

Ο Δήμος Κορινθίων λαμβάνει γνώση αυτής της απόφασης ένα μήνα μετά, στις 14 Μαρτίου 2022. Η εταιρία που θίγεται προσφεύγει στην  Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) καις τρέφεται κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της με αριθμό 12/159/2022απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, καθώς και τη από 28-4-2022 σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τι λέει η γνωμοδότηση Προμηθειών και Τ.Υ; Ουσιαστικά θέτει το ζήτημα της αλλαγής της εταιρίας από Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ομόρρυθμη εταιρεία, σε ετερόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία AkriMan αλλά και ζήτημα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της εταιρίας.

Η εισήγηση επικαλείται αναγραφόμενες συμβάσεις στο ΤΕΥΔ που δεν πληρούν ούτε τα κριτήρια του καθορισμένου ποσού της διακήρυξης αλλά ούτε και το χρονικό διάστημα υλοποίησης τους 2017-2019.  

Δεδομένης της προδικαστικής προσφυγής όμως ο δήμος καλείται να καταθέσει απόψεις. Αυτό ήταν και το θέμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή της 5ης Μαΐου 2022.

Η επιτροπή επικαλούμενη όλα τα παραπάνω περι τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της εταιρίας που απορρέουν από τις κατατεθειμένες στο ΤΕΥΔ συμβάσεις αλλά και την αλλαγή της επωνυμίας της  ζητά από την ΕΑΔΗΣΥ

  • Την αποδοχή των αποψέων
  • Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και
  • Την διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης μ και κάθε άλλης συναφούς πράξης

Με απλά λόγια; Ο Δήμος ζητά να ισχύσει η αρχική του απόφαση περι άγονου διαγωνισμού ώστε να προχωρήσει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ σε νέα διαδικασία ώστε να κατορθώσει να δημιουργήσει τις μόνιμες υποδομές πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παραλίες του.  Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, απείχε ο επικεφαλής της ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ κ.Νίκος Σταυρέλης.  

Δείτε την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κορινθίων εδώ:

https://www.korinthos.gr/%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-19-255-2022-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%8d%cf%80%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%88%ce%b5%cf%89/

 

ρεπορτάζ Χ@ρ@